Nahoru

Etický kodex přepisovatele

 • Online přepisovatel přepisuje mluvené slovo do textu pomocí připojení k internetu.
 • Online přepisovatelé se řídí etickým kodexem přepisovatelů:
 • Profesionální přepisovatel je osoba, která za úplatu převádí pro osobu/osoby se sluchovým postižením mluvenou řeč do textové podoby. Je mostem mezi slyšícím a neslyšícím účastníkem komunikace. Přepisovatel se nesnaží být aktivním účastníkem komunikace. Při přepisu nesmí psát v první osobě, za sebe, nesmí vyjadřovat svůj názor.
 • Přepisovatel přijímá zásadně jen takové závazky, které odpovídají jeho schopnostem a kvalifikaci. Nese plnou zodpovědnost za kvalitu své práce.
 • Přepisovatel přizpůsobuje své chování a oděv přiměřeně situaci, v jejímž rámci přepisuje.7
 • Přepisovatel je vázán mlčenlivostí, která se týká všeho, co se dozví během přepisu neveřejných jednání.
 • Přepisovatel neodmítne klienta pro jeho národnost, rasu, náboženské vyznání, politickou příslušnost, sociální postavení, sexuální orientaci, věk, rozumovou úroveň a pověst.
 • Přepisovatel má právo odmítnout výkon své profese z důvodu pro něj špatných pracovních podmínek nebo v případě, že by nedokázal být neutrální vůči přepisovanému sdělení a poškodil tak uživatele, svou osobu nebo profesi.
 • Přepisovatel sleduje vývoj své profese a její náplně u nás i ve světě, učí se znát problematiku osob se sluchovým postižením, doplňuje své vědomosti týkající se problematiky sluchově postižených a cíleně zvyšuje svou profesionální úroveň.
 • Přepisovatel ctí svou profesi, usiluje o spolupráci s ostatními přepisovateli při prosazování a obhajobě společných profesionálních zájmů.
 • Přepisovatel zná etický kodex a dodržuje ho.