Etický kodex přepisovatele

  • Přepisovatel provádí úkon v nejvyšší možné kvalitě. Přepisovatelský úkon musí přesně odpovídat mluvenému projevu. Není možné cokoliv vynechat, doplňovat. Přepisovatel je mostem mezi slyšícím a neslyšícím účastníkem komunikace a jejich dvěma odlišnými jazyky a kulturami. Online přepisovatel – přepisuje i celou situaci, která ovlivňuje přepisovatelovu situaci a odehrává se v telefonu či na monitoru počítače.
  • Přepisovatel přijímá takové závazky, které odpovídají jeho schopnostem, kvalifikaci a přípravě. Je zodpovědný za kvalitu své práce. Pokud přepisovatel zjistí, že komunikace s daným neslyšícím klientem je nad jeho možnosti a schopnosti, přepis odmítne či ukončí s vysvětlením a návrhem dalšího řešení celé situace (např. předání závazku kolegovi).
  • Přepisovatel dodržuje zásadu diskrétnosti a mlčenlivosti, která se týká všeho, co se dozví během neveřejného přepisu či úpravy textového dokumentu. Přepisovatel důvěrné informace nikdy nezneužívá.
  • Přepisovatel neodmítne klienta pro jeho národnost, rasu, náboženské vyznání, politickou příslušnost, sociální postavení, sexuální orientaci, věk, rozumovou úroveň a pověst.
  • Přepisovatel má právo odmítnout přepisovat v prostředí nepřijatelném z fyzických, psychických nebo morálně-etických důvodů (erotická linka atd.) a v podmínkách nedůstojných pro výkon profese, anebo v případě, že by nedokázal být neutrální vůči přepisovanému sdělení, a poškodil tak klienta, svou osobu nebo profesi.
  • Přepisovatel sleduje vývoj své profese a její náplně u nás i ve světě, neustále zvyšuje svoji kvalifikaci, a to nejen v příslušné jazykové oblasti, ale i v oblasti všeobecného vzdělání a rozhledu a kultury Neslyšících.
  • Přepisovatel ctí svou profesi, usiluje o spolupráci a solidaritu s ostatními přepisovateli a tlumočníky při prosazování a obhajobě společných profesionálních zájmů, sdílí nově získané informace a znalosti se svými kolegy.
  • Přepisovatel má právo přerušit, odmítnout či ukončit přepis v případě technických obtíží, které mu nedovolují vykonávat přepis, např. narušená zvuku, pomalý přenos.
  • Přepisovatel má právo vystoupit z přepisovatelské role v případě objasnění celé online přepisovatelské situace klientovi/ům, a to za účelem srozumitelnosti situace pro všechny zúčastněné strany.
Tichá linka - Průběh hovoru

Stáhněte si zdarma mobilní aplikaci

a mějte Tichou linku po ruce kdekoliv
Za podporu děkujeme