Pravidla pro online přepis

Pravidla pro online přepis:

 • Pro poskytnutí služby přepisu je nezbytné, aby klient rozuměl psanému textu v českém jazyce.
 • Klient podává pouze pravdivé informace a údaje o své osobě. Službu využívá na své jméno a pod svými přihlašovacími údaji a nevydává se za jiné osoby.
 • Klient má dostatečně kvalitní a stabilní internetové připojení.
 • Vše, co klient napíše do chatu, přepisovatel sdělí volanému. Proto klient udržuje téma hovoru (píše pouze to, co potřebuje řešit se slyšící stranou).
 • Pohotovostní požadavky (tísňové volání na policii, záchrannou službu, hasiče atd.) a rezervace mají přednost před požadavky běžnými.
 • Služba nesmí být využívána pro domlouvání protizákonné činnosti.
 • Klient dodržuje zásady slušného chování a není vulgární či agresivní vůči přepisovateli. 
 • Přepis nelze provést v případě, kdy to klientův stav neumožňuje, např. pokud je pod vlivem alkoholu nebo omamných a psychotropních látek (s výjimkou specifických případů, jako je např. zprostředkování komunikace s policií či zdravotnickým personálem).
 • Klient může pro online přepis na Tiché lince využít max. 10 požadavků za den, přičemž jeden požadavek trvá maximálně 20 minut (netýká se SOS linky).
 • V online tlumočnické službě Tichá linka jsou zprostředkovávány hovory pouze v českém jazyce, případně v jazyce slovenském. Lze volat do zahraničí, pokud volaný mluví českým jazykem (nelze tedy volat například na německou infolinku, kde nemají zaměstnané česky hovořící pracovníky).
   

Při online přepisu na Tiché lince jsou dodržovány obecné zvyklosti kultury telefonování:

 • Na stejné číslo v rámci jednoho požadavku voláme maximálně 2x. Pokud slyšící nezvedá telefon, můžeme volání opakovat v novém požadavku nejdříve za 10 minut.
 • Klient je po celou dobu přepisu přítomen u svého zařízení (počítače, tabletu, telefonu) a nepřepíná se do jiného okna v prohlížeči. Pokud se potřebuje přepnout, sdělí důvod (např. že hledá potřebné informace), aby přepisovatel věděl, že chce stále pokračovat v hovoru, i když se jeví offline. Když klient nereaguje, volaný si myslí, že hovor skončil a zavěsí.
   

Klient službu nezneužívá. Zneužívání služby znamená například:

 • Klient si chce s přepisovatelem popovídat nebo vyřizovat věci, které nejsou v kompetenci přepisovatele.
 • Klient již po několikáté vytvoří požadavek a nespojí se s přepisovatelem.
 • Klient používá tlačítko SOS volání v situacích, které nejsou vážné (sanitka, policie, hasiči, …).
   

Hovory v aplikaci Tichá linka nejsou nikde nahrávány a ukládány.

Přepisovatel mluvené řeči je povinen dodržovat etický kodex přepisovatele.

 

Postup při porušení pravidel služby

Porušování pravidel služby může přepisovateli/tlumočníkovi ztížit, až zcela znemožnit naplnění cíle služby, tj. zprostředkování kvalitní a bezbariérové komunikace se slyšícími lidmi. 

Pokud klient pravidla služby opakovaně nedodržuje, je mu uděleno napomenutí.

Napomenutí je klientovi zasláno písemně e-mailem, který může být doplněn nahrávkou v ČZJ. V e-mailu je uveden důvod napomenutí a možné důsledky plynoucí z opakovaného porušení pravidel.

Za tři napomenutí v období jednoho kalendářního roku může být klient zablokován až na dobu 3 měsíců. Délka blokace se vždy odvíjí od závažnosti porušení pravidel.

V případě lehčího porušení pravidel následuje blokace na 14 dnů. Lehčím porušením se myslí např.: 

 • opakované odcházení od zařízení v průběhu hovoru, 
 • zadávání požadavků, na které klient nereaguje; 
 • při tlumočení
  • pokud je klient nahý
  • pokud se nevěnuje hovoru a neudržuje oční kontakt s tlumočníkem

 

Při středně těžkém porušení pravidel může být klientův účet zablokován na 1 měsíc. Mezi příklady středně těžkého porušení patří např.:

 • zneužívání SOS linky
 • vydávání se za jiné osoby a vyžadování informací, které klientovi nenáleží

 

Při hrubém porušení pravidel  může být klient zablokován na dobu 3 měsíců. Mezi příklady hrubého porušení patří např.:

 • agresivita a vulgárnost klienta 
 • sexuální obtěžování tlumočníků/přepisovatelů
 • prokazatelné domlouvání protizákonné činnosti

Během blokace nemůže klient službu využívat. Služba je v tomto případě k dispozici pouze pro nouzové volání SOS linky.

Postup blokace je následující:

 • Klientovi je e-mailem sdělena informace o blokování. V e-mailu je uveden důvod blokování a klient je informován o datu, kdy může opět začít službu využívat.
 • Po informování klienta o rozhodnutí o blokaci je v aplikaci Tichá linka zablokován jeho uživatelský účet. 
 • Po uplynutí doby blokace je účet opět odblokován. 
 • Pokud si klient zadá požadavek ještě předtím, než dojde k blokaci, přepisovatel/tlumočník jej v chatu informuje o tom, že mu z důvodu porušování pravidel služba nebude poskytnuta a oficiální vyrozumění o blokaci mu bude zasláno e-mailem.

 

Požadavky, které v tlumočnických službách Tiché linky nevyřizujeme:

 • Požadavky studentů středních a vysokých škol ve věcech jejich studia, které spadají do kompetence střediska pomoci studentům příslušné školy (např. úprava jazyka seminárních či diplomových prací).
 • Požadavky, které jsou pro tlumočníka/přepisovatele nepřijatelné z morálně etických důvodů (viz etický kodex).

Pozn.: Klient je neslyšící, nedoslýchavá nebo ohluchlá osoba, která využívá službu online přepisu mluvené řeči nebo online tlumočení českého znakového jazyka.

Tichá linka - Průběh hovoru

Stáhněte si zdarma mobilní aplikaci

a mějte Tichou linku po ruce kdekoliv
Za podporu děkujeme