Pravidla pro online tlumočení

Pravidla pro online tlumočení:

 • Pro poskytnutí služby tlumočení je nezbytné, aby klient ovládal a rozuměl český znakový jazyk.
 • Klient podává pouze pravdivé informace a údaje o své osobě. Službu využívá na své jméno a pod svými přihlašovacími údaji a nevydává se za jiné osoby.
 • Klient má dostatečně kvalitní a stabilní internetové připojení pro spojení přes webovou kameru.
 • Vše, co klient znakuje, přeloží tlumočník do mluveného jazyka. Proto klient udržuje téma hovoru (hovoří pouze o tom, co potřebuje řešit se slyšící stranou).
 • Služba nesmí být využívána pro domlouvání protizákonné činnosti.
 • Klient dodržuje zásady slušného chování a není vulgární či agresivní vůči tlumočníkovi. 
 • Tlumočení nelze provést v případě, kdy to klientův stav neumožňuje, např. pokud je pod vlivem alkoholu nebo omamných a psychotropních látek (s výjimkou specifických případů, jako je např. zprostředkování komunikace s policií či zdravotnickým personálem).
 • Pro zajištění hladkého průběhu tlumočení klient dodržuje tyto zásady:
 • Klient je po celou dobu tlumočení přítomný u svého zařízení (počítače, tabletu, telefonu) a udržuje oční kontakt s tlumočníkem, a to i ve chvíli, kdy tlumočník vytáčí číslo volaného. Pokud se klient nedívá na tlumočníka, tlumočník nemůže tlumočit, že už volaný zvedl telefon a hovoří. 
 • Klient během hovoru nekouří, nejí a nebaví se s jinou osobou v místnosti, aniž by na to předem tlumočníka upozornil (např. s tím, že se potřebuje na informaci zeptat přítele). 
 • Klient je oblečený tak, aby bylo dobře vidět na jeho ruce během znakování.
 • Klient může pro online tlumočení na Tiché lince využít max. 10 požadavků za den, přičemž jeden požadavek trvá maximálně 20 minut (netýká se SOS linky).
 • V online tlumočnické službě Tichá linka jsou zprostředkovávány hovory pouze v českém jazyce, případně v jazyce slovenském. Lze volat do zahraničí, pokud volaný mluví českým jazykem (nelze tedy volat například na německou infolinku, kde nemají zaměstnané česky hovořící pracovníky).
   

V online tlumočnické službě jsou dodržovány obecné zvyklosti kultury telefonování:

 • Na stejné číslo v rámci jednoho požadavku voláme maximálně 2x. Pokud slyšící nezvedá telefon, můžeme volání opakovat v novém požadavku nejdříve za 10 minut.
 • Během hovoru klient neodchází od zařízení bez vysvětlení. Pokud odejde a neřekne důvod, volaný si většinou myslí, že už klient nechce dál vést hovor a zavěsí. 
   

Klient službu nezneužívá. Zneužívání služby znamená například:

 • Klient si chci s tlumočníkem popovídat nebo vyřizovat věci, které nejsou v kompetenci tlumočníka.
 • Klient již po několikáté vytvoří požadavek a nespojí se s tlumočníkem.
 • Klient používá tlačítko SOS volání v situacích, které nejsou vážné (sanitka, policie, hasiči, …).
   

Hovory v aplikaci Tichá linka nejsou nikde nahrávány a ukládány.

V případě, že si klient potřebuje z nějakého důvodu hovor nahrát/natočit, je to možné pouze po předchozí domluvě s tlumočníkem.

Tlumočník znakového jazyka je povinen dodržovat etický kodex tlumočníka.

 

Postup při porušení pravidel služby

Porušování pravidel služby může přepisovateli/tlumočníkovi ztížit, až zcela znemožnit naplnění cíle služby, tj. zprostředkování kvalitní a bezbariérové komunikace se slyšícími lidmi. 

Pokud klient pravidla služby opakovaně nedodržuje, je mu uděleno napomenutí.

Napomenutí je klientovi zasláno písemně e-mailem, který může být doplněn nahrávkou v ČZJ. V e-mailu je uveden důvod napomenutí a možné důsledky plynoucí z opakovaného porušení pravidel.

Za tři napomenutí v období jednoho kalendářního roku může být klient zablokován až na dobu 3 měsíců. Délka blokace se vždy odvíjí od závažnosti porušení pravidel.

V případě lehčího porušení pravidel následuje blokace na 14 dnů. Lehčím porušením se myslí např.: 

 • opakované odcházení od zařízení v průběhu hovoru, 
 • zadávání požadavků, na které klient nereaguje; 
 • při tlumočení
  • pokud je klient nahý
  • pokud se nevěnuje hovoru a neudržuje oční kontakt s tlumočníkem

 

Při středně těžkém porušení pravidel může být klientův účet zablokován na 1 měsíc. Mezi příklady středně těžkého porušení patří např.:

 • zneužívání SOS linky
 • vydávání se za jiné osoby a vyžadování informací, které klientovi nenáleží

 

Při hrubém porušení pravidel  může být klient zablokován na dobu 3 měsíců. Mezi příklady hrubého porušení patří např.:

 • agresivita a vulgárnost klienta 
 • sexuální obtěžování tlumočníků/přepisovatelů
 • prokazatelné domlouvání protizákonné činnosti

Během blokace nemůže klient službu využívat. Služba je v tomto případě k dispozici pouze pro nouzové volání SOS linky.

Postup blokace je následující:

 • Klientovi je e-mailem sdělena informace o blokování. V e-mailu je uveden důvod blokování a klient je informován o datu, kdy může opět začít službu využívat.
 • Po informování klienta o rozhodnutí o blokaci je v aplikaci Tichá linka zablokován jeho uživatelský účet. 
 • Po uplynutí doby blokace je účet opět odblokován. 
 • Pokud si klient zadá požadavek ještě předtím, než dojde k blokaci, přepisovatel/tlumočník jej v chatu informuje o tom, že mu z důvodu porušování pravidel služba nebude poskytnuta a oficiální vyrozumění o blokaci mu bude zasláno e-mailem.

 

Požadavky, které v tlumočnických službách Tiché linky nevyřizujeme:

 • Požadavky studentů středních a vysokých škol ve věcech jejich studia, které spadají do kompetence střediska pomoci studentům příslušné školy (např. úprava jazyka seminárních či diplomových prací).
 • Požadavky, které jsou pro tlumočníka/přepisovatele nepřijatelné z morálně etických důvodů (viz etický kodex).

Pozn.: Klient je neslyšící, nedoslýchavá nebo ohluchlá osoba, která využívá službu online přepisu mluvené řeči nebo online tlumočení českého znakového jazyka.

 

Tichá linka - Průběh hovoru

Stáhněte si zdarma mobilní aplikaci

a mějte Tichou linku po ruce kdekoliv
Za podporu děkujeme