Etický kodex tlumočníka

 • Tlumočník provádí úkon v nejvyšší možné kvalitě. Tlumočnický úkon musí přesně odpovídat tlumočenému projevu. Není možné cokoliv vynechat, doplňovat. Tlumočník je mostem mezi slyšícím a neslyšícím účastníkem komunikace a jejich dvěma odlišnými jazyky a kulturami. Online tlumočník popisuje vše, co ovlivňuje tlumočenou situaci a odehrává se v telefonu či na monitoru počítače.
 • Tlumočník přizpůsobuje svůj projev neslyšícímu klientovi s ohledem na kulturní odlišnosti a na jeho způsob používání znakového jazyka.
 • Tlumočník přijímá takové závazky, které odpovídají jeho schopnostem, kvalifikaci a přípravě. Je zodpovědný za kvalitu své práce. Pokud tlumočník zjistí, že komunikace s daným neslyšícím klientem je nad jeho možnosti a schopnosti, tlumočení odmítne či ukončí s vysvětlením a návrhem dalšího řešení celé situace (např. předání závazku kolegovi).
 • Tlumočník přizpůsobuje své chování přiměřeně situaci, v jejímž rámci tlumočí. Horní části oděvu nosí vždy jednobarevné, nereflexivní, nejlépe tmavé, bez šperků a ostatních ozdob.
 • Tlumočník dodržuje zásadu diskrétnosti a mlčenlivosti, která se týká všeho, co se dozví během neveřejného tlumočení a překladu. Tlumočník důvěrné informace nikdy nezneužívá.
 • Tlumočník neodmítne klienta pro jeho národnost, rasu, náboženské vyznání, politickou příslušnost, sociální postavení, sexuální orientaci, věk, rozumovou úroveň a pověst.
 • Tlumočník má právo odmítnout tlumočit v prostředí nepřijatelném z fyzických, psychických nebo morálně-etických důvodů (erotická linka atd.) a v podmínkách nedůstojných pro výkon profese, anebo v případě, že by nedokázal být neutrální vůči tlumočenému sdělení, a poškodil tak klienta, svou osobu nebo profesi.
 • Tlumočník sleduje vývoj své profese a její náplně u nás i ve světě, neustále zvyšuje svoji kvalifikaci, a to nejen v příslušné jazykové oblasti, ale i v oblasti všeobecného vzdělání a rozhledu a kultury Neslyšících.
 • Tlumočník ctí svou profesi, usiluje o spolupráci a solidaritu s ostatními tlumočníky při prosazování a obhajobě společných profesionálních zájmů, sdílí nově získané informace a znalosti se svými kolegy.
 • Tlumočník má právo přerušit, odmítnout či ukončit tlumočení v případě technických obtíží, které mu nedovolují vykonávat tlumočení, např. narušená kvalita obrazu, zvuku, pomalý přenos.
 • Tlumočník má právo vystoupit z tlumočnické role v případě objasnění celé online tlumočnické situace klientovi/ům, a to za účelem větší srozumitelnosti situace pro všechny zúčastněné strany.
Tichá linka - Průběh hovoru

Stáhněte si zdarma mobilní aplikaci

a mějte Tichou linku po ruce kdekoliv
Za podporu děkujeme