Osobní údaje

Všechna sbíraná data jsou nezbytná pro statistické účely nebo pro potřeby fungování a vylepšování služby. Vaše osobní údaje, jakož i všechna další data, jsou bezpečně chráněna a je s nimi nakládáno dle Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

Všechny informace, které tlumočíme nebo přepisujeme, jsou tajné a všichni pracovníci jsou vázáni mlčenlivostí ve smyslu Zákona č. 108/2006 Sb, o sociálních službách, v platném znění a profesní ctí.

Etický kodex tlumočníka najdete zde.

Etický kodex přepisovatele najdete zde.

Tichou linku provozuje Tichý svět, o. p. s. Více informací o zpracování osobních údajů najdete níže.

 

 

Pro klienty:

Obecná informovanost o zpracování osobních údajů v Tichém světě

Tichý svět, o. p. s., IČ: 266 11 716 se sídlem Staňkovská 378, Praha 9, 198 00 jako správce osobních údajů na základě zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. a Kodexu chování ve smyslu čl. 40 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, vydaného pro potřeby GDPR v rámci výkonu sociální politiky MPSV za účelem poskytování sociální služby, zpracovává následující osobní údaje: Jména, data narození, adresy, kontaktní údaje, informace o zdravotním stavu.

Tyto údaje jsou zpracovány za účelem poskytnutí služeb, k nimž mají přístup pouze oprávněné osoby. S vědomím klienta mohou být dále poskytnuty veřejné správě a veřejným institucím, případně zaměstnavatelům, úřadu práce, okresní správě sociálního zabezpečení, vždy pouze za účelem plnění sociální služby odborného sociálního poradenství, tlumočnických služeb nebo sociální rehabilitace.

Osoba, o které jsou údaje vedeny, má právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz nebo omezení zpracování, právo na předání všech o ní zpracovávaných informací ve strukturovaném, běžně používaném, strojově čitelném formátu (tzv. právo na přenositelnost osobních údajů). Dále může podat stížnost na rozsah a způsob zpracování u Úřadu pro ochranu osobních údajů, námitku proti zpracování.

Kontakt na pověřenou osobu správce Tichého světa: gdpr@tichysvet.cz

 

Pro organizace:

Zpracování osobních údajů při jejich zprostředkování

Tichý svět, o. p. s., IČ: 266 11 716 se sídlem Staňkovská 378, Praha 9, 198 00 jako správce osobních údajů na základě zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. a Kodexu chování ve smyslu čl. 40 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, vydaného pro potřeby GDPR v rámci výkonu sociální politiky MPSV za účelem poskytování sociální služby, zpracovává následující osobní údaje: Jména, data narození, adresy, kontaktní údaje, informace o zdravotním stavu.

Pro využití Tiché linky právnickou osobou je potřeba se zaregistrovat a zvolit kontaktní osoby. Při registraci zpracovává poskytovatel služby (Tichý svět) kontaktní údaje právnické osoby a jména a kontaktní údaje fyzických osob vedených jako kontaktních pro potřeby využití služby, příp. jiných.

V případě, kdy právnická osoba využívá služeb Tiché linky a prostřednictvím poskytovatele služby (Tichý svět) umožní její využití fyzické osobě (klientovi) v rámci poskytování sociálních služeb, zpracovává Tichý svět následující osobní údaje klienta: jméno, příjmení a datum narození.

Tyto údaje jsou zpracovány za účelem poskytnutí sociální služby, k těmto mají přístup pouze oprávněné osoby.

Osoba, o které jsou údaje vedeny, má právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz nebo omezení zpracování, právo na předání všech o ní zpracovávaných informací ve strukturovaném, běžně používaném, strojově čitelném formátu (tzv. právo na přenositelnost osobních údajů). Dále může podat stížnost na rozsah a způsob zpracování u Úřadu pro ochranu osobních údajů, námitku proti zpracování.

Kontakt na pověřenou osobu správce Tichého světa: gdpr@tichysvet.cz

Tichá linka - Průběh hovoru

Stáhněte si zdarma mobilní aplikaci

a mějte Tichou linku po ruce kdekoliv
Za podporu děkujeme